Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ADAY ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ
( )

Author : Şefika Şule Erçetin   - Gönül ŞAYİR  
Type :
Printing Year : 2017
Number : Volume 8
Page : 296-306
DOI Number: : 10.18299/cahij.111
    


Summary
Bu çalışmada, aday öğretmenlerin görüşlerine göre aday öğretmen yetiştirme süreci incelenmiştir. Araştırma, betimsel olarak ele alınmış nitel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim öğretim yılında Tokat il merkezi ve merkeze bağlı Zile ilçesindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara atanan öğretmenlerden, amaçlı örnekleme yöntemlerinden tipik durum örneklemesi yoluyla seçilen 25 öğretmen oluşturmuştur. Verilerin toplanması için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada aday öğretmenlere, aday öğretmen yetiştirme sürecinin ilk aşamasına yönelik üç adet açık uçlu soru yöneltilmiş ve toplanan veriler betimsel analizi tekniği ile analiz edilerek temalar ve kategoriler belirlenmiştir. Araştırma bulgularına göre aday öğretmenlerin, programın süresini ve içeriğini genel itibariyle yeterli buldukları, mesleki gelişimlerine olumlu katkılarının olduğu düşüncesinin hakim olduğu görülmüştür. Ayrıca aday öğretmenlerin çoğu, bu süreçte hazırladıkları formların bazı olumsuz yanları olduğunu belirtmekte fakat bu olumsuzluklara rağmen formları faydalı bulduklarını ifade etmektedirler.

Keywords
Aday öğretmen, aday öğretmen yetiştirme süreci, okul

Abstract
In this study, candidate teacher training process was analysed according to the opinions of candidate teachers. The study is a qualitative study that was conducted on descriptive survey. The research group of the study consists of 25 teachers selected with critical case sampling method, one of the purposeful sampling methods, among the teachers assigned to the schools affiliated to the Ministry of National Education in the Zile district of the city centre of Tokat in 2016-2017 academic year. A semi-structured interview form was used to collect the data. In the study, three open-ended questions for the first stage of the candidate teacher training period were asked to the candidate teachers and the themes and categories were determined by analysing the collected data with the descriptive analysis technique. According to the findings of the study, it was determined that the candidate teachers thought that the duration and content of the program were generally sufficient and that they had a positive contribution to their professional development. In addition, most of the candidate teachers state that there are some negative aspects of the forms they have prepared in this process, but they express that they find the forms useful despite these negativities.

Keywords
Candidate teacher, candidate teacher training process, school

Advanced Search


Announcements

    Volume 10

    Our regular volume 10 - APRİL  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri