Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DANIŞMAN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ
Bu çalışmada, danışman öğretmenlerin görüşlerine göre aday öğretmen yetiştirme süreci incelenmiştir. Araştırma, betimsel olarak ele alınmış nitel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim öğretim yılında Tokat il merkezi ve merkeze bağlı Zile ilçesindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara atanan öğretmenlerden, amaçlı örnekleme yöntemlerinden tipik durum örneklemesi yoluyla seçilen 20 öğretmen oluşturmuştur. Verilerin toplanması için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada danışman öğretmenlere, aday öğretmen yetiştirme sürecinin ilk aşamasına yönelik üç adet açık uçlu soru yöneltilmiş ve toplanan veriler betimsel analizi tekniği ile analiz edilerek temalar ve kategoriler belirlenmiştir. Araştırma bulgularına göre danışman öğretmenler, programın süresini ve içeriğini genel itibariyle yeterli bulduklarını belirtmektedirler. Bunun yanında danışman öğretmenler, aday öğretmen yetiştirme programının aday öğretmenlerin mesleki gelişimlerine olumlu katkı sağladığını ifade etmişlerdir. Ayrıca danışman öğretmenler, bu süreçte kendi hazırladıkları ve aday öğretmenlerin hazırladıkları formların bazı eksik yanları olduğunu belirtseler de formların faydalı bulduklarını söylemişlerdir.

Keywords
Danışman öğretmen, aday öğretmen, aday öğretmen yetiştirme süreci

Advanced Search


Announcements

    Volume 10

    Our regular volume 10 - APRİL  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri