Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ADAY ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ
Bu çalışmada, aday öğretmenlerin görüşlerine göre aday öğretmen yetiştirme süreci incelenmiştir. Araştırma, betimsel olarak ele alınmış nitel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim öğretim yılında Tokat il merkezi ve merkeze bağlı Zile ilçesindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara atanan öğretmenlerden, amaçlı örnekleme yöntemlerinden tipik durum örneklemesi yoluyla seçilen 25 öğretmen oluşturmuştur. Verilerin toplanması için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada aday öğretmenlere, aday öğretmen yetiştirme sürecinin ilk aşamasına yönelik üç adet açık uçlu soru yöneltilmiş ve toplanan veriler betimsel analizi tekniği ile analiz edilerek temalar ve kategoriler belirlenmiştir. Araştırma bulgularına göre aday öğretmenlerin, programın süresini ve içeriğini genel itibariyle yeterli buldukları, mesleki gelişimlerine olumlu katkılarının olduğu düşüncesinin hakim olduğu görülmüştür. Ayrıca aday öğretmenlerin çoğu, bu süreçte hazırladıkları formların bazı olumsuz yanları olduğunu belirtmekte fakat bu olumsuzluklara rağmen formları faydalı bulduklarını ifade etmektedirler.

Keywords
Aday öğretmen, aday öğretmen yetiştirme süreci, okul

Advanced Search


Announcements

    Volume 10

    Our regular volume 10 - APRİL  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri